Tullförvaltaren och Riddaren August Fredrik Engstedt

Tullförvaltare, Västervik. Blev 52 år.

Far: Khde Johan Magnus Engstedt (1787 - 1843)
Mor: Anna (Anette), Helena Brorström (1798 - 1858)

Född: 1842-09-16 S:t Ibb, Ven 1) Föddes fredagen den 16 september kl 1/4 till 2 e.m. och döptes Tisdagen d 25. Oct i Prästgården August Fredrik.
Föräldrar: Kyrkoherden Johan Magnus Engstedt och dess hustru Anna Helena Brorström 40:45.
Bosatt: från 1842 till 1846 Ven 
Döpt: 1842-10-25 1) 
Bosatt: från 1846 till 1858 Lund no 40 
Bosatt: 1858 Lund no 74 
Examen: 1861 Lund 
Bosatt: till 1871 Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län 
Bosatt: från 1871-05-10 Varberg 2) 
Bosatt: 1877 Varberg, 30kv 
Bosatt: till 1891 Varberg, Östra kv.18 
Bosatt: från 1891 till 1894 Södra kv 22 
Död: 1894-10-27 Södra kvarteren 2, Västervik 3) 26/10 enligt Kugelbergs Klippbok
Begravd: 1894-11-01 Västervik/ Varberg, S:t Jörgens kyrkogård, kv 30B, nr19 4) 
Bouppteckning: 1894-11-14 Västervik 


Familj med Ada Maria Emilia von Wachenfeldt (1843 - 1917)

Vigsel: 1871-03-21 Göteborg 5) Fotografiet till höger taget strax före bröllopet

Barn:
Beate Charlotta Emilia Engstedt (1873 - 1952)
Carl Olof Engstedt (1877 - 1935)
Anna, Maria, Elisabeth Engstedt (1878 - 1964)
Hedvig, Ada, Augusta Engstedt (1881 - 1963)
Hildegard "Hille", Sofia, Helena Engstedt (1883 - 1947)


Noteringar
Föddes fredagen den 16 september klockan kvart i två e.m. och döptes tisdagen den 25 okt i prästgården.
Dopvittnen
Faddrar: 1-o Contracts Prosten, Magister G. A. Thestrup i Landscrona frånvaran: de å dess vägnar Capitain M. E. Unnerus på Nygård. 2-o Studeranden: Ahlfred Mathias Brorström, frånvarande. 3-o Studeranden: Jöns Victor Constantin Brorström, frånvarande. 4-o Åbo: Pehr Assersson. 5-o Åbo: Christian Jönsson. 1-o Fru Capitainskan Unnerus bar honom. 2-o Demoiselle Hellena Maria Håkansson 3-o Demoiselle Christina Charlotta Wahlqvist. 4-o Åbo: Pehr Asserssons hustru Elna Jöns Dr.

Bodde från 1858 hos moderns svåger Jöns Göransson, gift med halvsystern Petronella. Han blev student i Lund 1861 (fotografi finnes) och inskriven vid Skånska nationen i Lund n.o 4991. Avlade året därpå kameralexamen. Första anställning i tullverket 1862 10/9 och tjänstgjorde huvudsakligen i Göteborg som kammarskrivaren vid Kungliga Tullverket.
Överuppsyningsman och skeppsmätare vid tullkammaren i Varberg 1871 10/2*. Tullförvaltare i Västervik 1880 22/10, samt befälhavare för tullbevakningen. Härtill kom 1886 förordnande att vara skeppsmätare.
Riddare av K.W.O (Kungliga Vasa Orden instiftat av Gustaf III 1772). Stadsfullmäktiges ordförande sina sista fem år. Ordförande i handels- och sjöfartsnämnden. Hedersledamot i sjömannaföreningen. Hans ovanliga arbetsförmåga och intresse för samhället ådagalades emellertid även på fler områden än de ovan nämnda.
Var "primus motor" då staden Västervik fyllde 450 år.

Sägs ha ändat sina dagar på ett tragiskt vis av blödande magsår, orsakat av glasskärvor från en kaffepumpa. Husan hade tillagat kaffe och slagit sönder tillbringaren. Då kaffe var dyrbart serverades likväl det "kryddade" kaffet.
Dödsorsak ulcus ventriculi intyg.78 av läkare.

"Efter att för omkring ett år tillbaka ha varit angripen af influensa, återvann E. ej tillfullo helsa och krafter, men kunde dock sköta sina många olikartade åligganden. Härtill kom nu en svår magsjukdom (magsår), som lade honom på sjukbädden, och denna sjukdom var af så svår beskaffenhet att den förut till utseendet så kraftige mannen redan en och en half vecka efter det han måste intaga sängen blef dödens byte..."

"Tullförvaltaren Engstedt åtnjöt mycket anseende inom det samhälle, där han under de senaste fjorton åren haft sin verksamhet... Under den tid jordfästningen pågick i Västervik höllos samtliga butiker vid stadens mer trafikerade gator stängda och flaggning på half stång ägde rum öfverallt i staden och i hamnen. Kistan skickades till Varberg för att nedsättas i familjegraven."

(Källor: Kugelbergs klippsamling + privata tidningsklipp)
*
Till Tullkammaren i Warberg.
I den lokal, som af Warbergs stad är upplåten till Tullbevaknings-
kontor finnes ständigt en intensiv lukt av asfalttjära, som icke allenast
är mycket obehaglig, utan rent af skadlig alldenstund jag, efter att
hafwa vistats derstädes 1 á 2 timmar, vanligtvis erhåller hufvudvärk.

Under den blidare tiden af året då 2:ne fönster oafbrutit under
hela dagen fått stå öppna, på det vinden måtte spela in och jemnt
tillföra frisk luft och då dessutom den och kakelugnsspjell esomoftast
under dagens lopp i och för samma syfte blifvit öppnade, har dock
icke ofvannämnde lukt kunnat bortjagas; då nu under hösten
och under stundande vinter nämnde ventilation åtgärder svårligen, utan
risk af förkylning, kunna verkställas, är det att förmoda, att ofvannämnde
lukt skall tilltaga och blifva outhärdlig, och då under 2 års tid och
derutöfver samma lukt fortfarit att existera derstädes, kan annan
rimligtvis icke antaga att densamma med det snaraste skall för-
svinna, utan är det antagligt att, om ingenting åtgöres, skall densam-
ma ännu i åratal fortfara.

Efter att hafva rådfrågat min läkare, Medicine Doctor
Herr E.R. Brunstedt, som på stället gjort sig underkunnig om för-
hållandet och som förklarat att nämnde lukt, som i hög grad förfinner
derstädes, är skadlig för halsen, får jag ödmjukast anhålla, att genom
Tullkammaren blir utverkadt, att den asfaltpapp, som åstadkomma
lukten och som är inlaggd under golfvet till Tullbevakningskontoret
blir borttagen och annan luktfri papp derstädes inlaggd i stället.

I sammanhang härmed torde kanske ej vara ur vägen
att erinra det de möbler, som af staden öfverlemnats till Tullb-
vakningskontoret härstädes nemligen 1 soffa och 4 stolar äro nedsuttna
och hafva öfvertyget till en del uppslitet, hvarför en reparation af
nämnde möbler, på det de ej må förfalle, torde vara af nöden.

Warberg den 19 September 1871.
/Aug Engstedt/Källor
 1) Sankt Ibb C:4 Bild 15, Sid 23
 2) Varberg AI:19 (bild 283)
 3) Elgenstierna
 4) Kugelbergs klippbok/ Begravda i Sverige
 5) Bröllopsinbjudan, Elgenstierna, Varberg AI:19
      
 
Bild tagen i Helsingborg
 << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander