Baron, Kommendant Jöns (Bengtsson) Rosenbielke

Ryttmästare i Lästad, Blädinge sn (G).. Blev 70 år.

Far: Ståthållare Bengt (Jönsson) Rosenbielke (- ~1635)
Mor: Carin Ribbing (1575 - 1654)

Född: 1600-07-01 Lästad, Blädinge sn (G) 1)
Död: 1671-04-17 1)


Familj med Karin (Botvidsdotter) Anckar

Vigsel: 1620 1)

Barn:
Bengt (Jönsson) Rosenbielke (1638 - 1683)
Catharina Rosenbielke (- >1675)


Familj med Anna Stråle af Ekna

Noteringar
Se Svenska Adelns Ättartavlor del VI sid. 440.

Fädernegårdarna Lästad och Gemla samt Billa i Hemmesjö socken och
Lindhem (Line-Hovgård) i Väckelsångs socken (båda i Kronoberg)
ävensom Västbro och Remmene, båda i Bro socken i Värmland, Kärne
och Ås även i Värmland, vilka han erhöll genom sitt första gifte.

Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1617; fänrik vid Arvid
Horns östgötaknektar 1621; introducerades 1625 på ättens vägnar
under nr 52 samt antog efter vapnet namnet Rosenbielke; löjtnant
vid nyssnämnda knektar 1626; kapten vid Lars Kaggs (Jönköpings)
regemente 1627; regementskvartermästare vid Adolf Hårds
smålandsregemente 1630; major vid Närkes och Värmlands regemente
29/6 1633, men avgången i september 1635; löjtnant vid adelns
rusttjänst i Västergötland 1641; ryttmästare där 1644; kommendant
på Varbergs slott 29/7 1646, avsked 1669. Han erhöll 21/11 1649 av
drottning Christina åtskilliga hemman och lägenheter inom
Kronobergs län i donation,

G 1620 m
CARIN ANCKAR.
Barn:
Bengt Rosenbielke (1638 - 1683)
Märta Rosenbielke
Arvid Rosenbielke
En dotter
Catharina Rosenbielke
Knut Rosenbielke

G 1644 m
ANNA STRÅLE AF EKNA. Bosatt i Lästad, Blädinge sn (G).

Barn i 2:a giftet:
Johan
Magdalena född 1644
Lennart född 1648-02-02
Anna Christina född 1652 Baldinge, Kronoberg) - 1730-0215

Domstolsprotokoll:
Allbo häradsting 1656: Framställde sig för Rätten Fordom
Commendanten på Warbärgs Edle och wälb: Jöns Rosenbielke till
Lästadh och begärde att rätten och Nämnden ville upptaga den
tvistiga sak emellan honom och hans bonde Jöns Månsson i Rässhult
och gav wälbe :te Herr Commendanten tillkänna huruledes be: te
bonde Jöns Månsson haver på ett år häller tu tillgörandes satt sig
opp och gjort sig motspänstig av galna inbillningar emot sin
husbonde, låtandes förmedels olydno bliva försummat den skyldighet
han honom med rätta göra borde, i synnerhet för förledet år 1655:
När han blev bebådat att göra dagsvärke och annat tillbörliget för
vilken orsak bonden lagligen och i rättan tid är sagd ifrån
hemmanet efter sin husbondes befallning inte efterkomma ville, och
litet kunnat betänkt det welbe: te Herr Vommendant hade för sin
långlige gamble gjorde tienst för riksens fiender och Swäriges
Crono alldranådigist bekommer förr... Cronohemmanet Rörshult och
några andra flere som hans där på welfångna Kongl: bref i
bookstafen således förmäler.

Wy Christina medh Gudz Nåde Sweriges Göthes och Wändes uthkåradhe
drotning och Arffurstinna, Storfurstinna till Finland, Furstinna
uthi Estlandh och Carelen, fröken af Ingermannlandf, giöre
witterliget att såsom wy för dhäta och åhr 1646 d 29 July monde
förlähna och bebreva wår troo tiänare och Commendant på Warbärgh
Edell och wälb: Jöns Rosenbielke efterskrefne hemman och
lägenheterbelägne i Smålandh, Cronobärg lähn, Albo häradt och
Wisslanda socken, Nembl: Rörshult 1, Ulfsbodha Cronohemman 1/2,
Örnhyltan Cronohemman 1/2, Råeskuen Cronohemman 1/2, Skiäredha
Cronohemman 1/4, Biabakken Cronohemman 1/4 och Haramoen
Cronohemman 1/4 dhem at niuta under frelses friheet i sin lifstidh
och sin hustrus Enkiostånd. Altså hafwa wy nu sedermehra på hans
underdåniga ansäkiande i betrachtande af han Jöns Rosenbielkes
långlige, huldhe och oförtrutne, oss, wår högtähradhe Sahl: K:
härafader gloriewördigst i åminnelse och Sweriges Crono bewiste
tiänst, dher och icke mindre hans Söhner och manliga lifsarwingar
oss och Sweriges Crono trolig at giöra och bewista så länge dhe
lefwa förplichtade wara skole, förbe: te förre Conditioner af be:
te hemman welat förbätra, och förtenskull undt, skiänkt och gifvet
eftersom wy här med och i däta wårt öpna brefs krafft unnde,
skiänke och gifve honom Jöns Rosenbielke, hans hustru och ääkta
manliga bröstarfwingar och så arfwinge efter arfwinge alla Ofwan
Specificerade hemman i Albo häradt och Wislanda sochn uthi
Cronibärg lähn, medh alla dhär till lydande ägor och lägenheter,
huus, jordh, engh, skogh, mark, fiske och fiskeränta, strömmar,
quarn och quarnaställen, torph och torpaställen och alle andre
tillägor, i wåto och tårro, Närby och fiärran, intet undantagandes
af alt dhet som dher till lyder, af ålder lydt och legat hafwer,
eller här efter med lagh och domb tillfalle och brinnas kan, att
niuta, bruka och behålla, under edeligh frelses friheet, rätigheet
och frelsemans tienst till ewärdeligh egendomb alldeles med deh
Conditioner och wilkår som Norrköpings beslut åhr 1604: uprätat om
sådana donationer förmählen, förbiuda fördenskull jär med allo som
oss med höramheet och lydno förplichtade äro och för wår skull
wele och skola giöra och låtha, att tillfoga mehdbe: te Jöns
Rosenbielke hans hustru eller ächta manliga brystarfwingar här
emot hinder, meehn eller förfång i någon måtto nu eller framdeles.
Till ytermehra wisso hafwer wy dhetta med egen hand underskrifwidt
och wårt Seeret ewiterligen här under sätia låtit, gifwet i
Stockholm d tiugoförste dagh uthi Novemb: månadt, åhr efter
Christi buudh, ettusenghsaxhundradhe och ths fyretiondhe niondhe.
Christina Sigill

1)
Thetta oänachtadt hafwer förbe:te Jöns Månsson i Rösshult nu
thenne förledne Sommar gått upp till Stockholm och för dhe N.
Höghwälb:n Rikets drotzen, och Riks Mariken Supplicando wälbe:t
Commendant Jöns Rosenbielke oskiäligen anklagat som skulle han :
till dhet första, drifwa honom ifrån dhet hemmanet som hans fader
skulle hafwa yttrat sin skattejordh i Synnerbo och inlagdt i
thätta Cronohemmanet, hwilket oätt angifwet är, ty hans fader
såldhe sin skattejordh och ... han fick dhen bonden undan sigh som
bodde på ... Cronohemmanet Rösshult, gaff han honom ett ycko och
wähnagåfwo, men icke hade dhen eene bonden någon macht att sälja
dhen andre någon Cronohjord, som dåck här mycket bådhe med Crono
och frelse missbrukeligt är, hwar uthaf seden inte annat följer
ähn stor oreda.

2) Hafwer bonden klagat thet han hafwer opbygdt förbe:te hemman
sedan thet war brunnet så är dhet sandt at bonden hafwer det och
gjort mästedeles, men åthnöt thereföre frihet efter sin egen
begiäran af Husbonden Jöns Rosenbielke nembl:uthlagorna för ett
helt åhr, för dhet tredje hafwer och bonden Jöns i Rösshult
angifwet för theras H: Excellencer dhet han hafwer kåstat på
twänne rustningar för samma hemman Rösshult, och finnes
obewiseliget, allenast tså förstående att bonden hafwer gifwit 2
ryttare hwar efter annan som blefwo samma hemman Rösshult på dhera
rusttienst tildelte, nembl: Simon Radius och Joen Månsson then
eene ett par oxar och then andre 20 Rdlr att bed:te ryttare icke
skulle drifwa bonden ifrån hemmanet efter ryttarna tracterade
efter hemmanet at boo ther oppå hwilket och wiserligen hade skiel
hadhe icke bonden leegt them ifrån sigh, och at förbe:te Jöns i
Rösshuöt hade uti sin Supplication anfört att hafwa gifwet sin
Husbonde Jöns Rosenbielke 10 Rdlr i städia, thet är sant, men
bonden hafwer lutat oppå samma städia uthi 8 åhr och therföre
synes icke att Rosenbilken hafwer giordt bonden någon orätt ther
uthi och såsom wälb:ne Jöns Rosenbielke giöres nu mehrendeles een
åldrigh man och uthträt at Riksens tiänster, hafwer och många barn
at whilka een deel af sönerna äro stadda i wärkelig tienst och för
riksens fiender, hafwer giort begynnelse med samma hans wålfångna
hemman Rösshult att tillvärka och bruka för Säterij. Emot hvilket
be:te bonde Jöns i Rösshult sigh så högt opsat hafwer allenast af
then inbillning som förbez är, att han är född på hemmanet och för
dhe andre inwänningar som antechnade äro, förmenandes husbonden
icke skall hafwa macht att få honom thär ifrån ty är then rättens
betänckandhe och förklaringh således:
Efter wälb: Commendantens welfångne kongl: bref och dess kraftiga
innehåldh, ärkiänner dhänne tinge rätten wälbe:ne Jöns Rosenbielke
att wara een rät ägare till be:te hemman Rösshult, ther med giöra
och låtha dhet bästa honom gitter och bihagar, uthean H:K:M:wår
aldranådigste Regerandhe Konungh täkkes annan förändringh giöra
ther oppå, och alla Jöns Månssons ogrundadhe, anbringandhe och
angifwandhe af Null och intet wärde, och han i så såtto inte må på
be:te hemman sigh intränga uthan försee sigh om een annor hemwiste
hwar han kan, män för dhet han hafwer varit ... och olydigh med
sina dagswärken för åhr 1658: är han saakfäelt at bethala dubbelt.
Anbelangande thet wälbe:ne Jöns Rosenbielke anklagar be:te Jöns i
Rösshult at han hafwer hugget 8 st gröna eekar hemma i giärdet,
thet blifwer opskjutet till framdeles synatiden ingåre at ther om
laghligen ransaka och dömma.
(Framtaget av Ulla-Britt Holmqvist i Strömstad)Källor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander