Riksråd Thomas (Nilsson) Böllja till Linghammar

Far: Nils (Larsson) Böllja

Född: omkring 1450


Familj med Elseby (Johansdotter) Bukhorn

Vigsel: 1474 1)

Barn:
Brita (Thomasdotter) Böllja till Linghammar


Noteringar
Thomas Nilsson Böllja, riddare, vilken innehade gården Hakunge redan i slutet av 1400-talet och som skrev sig herre till Hakunge, Lingshammar och Bredsjö (i Järlåsa socken). Han var Svea Rikes råd 1520-1521 och kom att i sådan egenskap på Wagnesö 1520 vara bland dem, som satte sina sigill under Christian II:s sedermera svikna försäkran till Sten Stures änka Christina Gyllenstjerna. Vid detta tillfälle nämnes han såsom en av de främste bland riddarna. År 1474 gifte han sig med Elseby, dotter av Johan Gynte från Danmark, herre till Bredsjö och Almö. Från sagda år finnas två dokument av intresse: det ena ett gåvobrev av riksföreståndaren Sten Sture d. ä. till välborne sven Thomas Nilsson Böllja å en "gårdh Aalsta, som ligger för 14 öre och i Säby atto orthugh i Jhihrfalle Sokn och Sollentuna heredh"; det andra ett mårgongåvobrev 16 av Thomas Nilsson Böllja till hans hustru Elseby å jord i Aalista och Säby samt därtill 100 mark i penningar att lägga i fast egendom.

Det är sannolikt, att Hakunge brändes under Thomas Nilssons tid. De nuvarande närmre två meter tjocka grundmurarna av gråsten med en bågformig böjning i nordväst och med tvärmurar av tegel med spår av munkförband utvisa att här under medeltiden legat en byggnad av rätt så mäktiga mått. Tvärmurarna av tegel hava sedermera undergått en grundlig reparation i renaissanceförband, således med 1500-talets byggnadssätt. Vid nutida grävningar mellan murarna hava påträffats tydliga brandrester. Fru Birgitta Torsdotter Bonde - änka 1495 efter riksrådet Erik Ottesson Björnram till Smedby i Åkers socken - skrev i ett brev från Skokloster den 27 nov. 1502 till Svante Nilsson Sture, att Smedby med underlydande bränts av danskarna sistnämnda år. Då Hakunge låg vid farleden blott några km från Smedby, ligger det nära till hands, jämfört med det nyss sagda, att antaga att gården 1502 fått dela Smedbys öde.

Av Thomas Nilssons barn med Elseby Gynte blev Märta andra gången gift med Carl Bengtsson Månesköld till Seglinge, under det att Brita hade med Ture Jönsson (tre rosor) en oäkta son Jakob Turesson, som, uppfostrad av biskop Brask, blev adlad 1534 under namnet Rosengren. Två döttrar blevo nunnor i S:ta Clara kloster. Sonen

Nils Thomasson Böllja, ärvde Hakunge. Född år 1476, blev han herre till Hakunge, Lingshammar, Bredsjö och Billestad (i Frösunda 20 socken), den sistnämnda gården förvärvad genom hans gifte med Carin, dotter av Kettil Håkansson Hvessing till Billestad, Torp och Gräfsebo.

---------------------
Bröderna Jon och Erik Olofssöner kärar 1518 till Nils Tomasson om 14 öresland i Järfälla sn som dennes far Tomas Nilsson köpt men som tillhört deras ätt. Nils har emellertid brev och goda skäl och tilldömes därför jorden. (RA brev nr 39859) Denna tvist sammanhänger möjligen med det gods i Ålsta, 14 öresland, som Nils Larssons son Tomas gav sin hustru Elseby Johansdotter (Bukhorn) i morgongåva 1474 (DMS 1:7, s 286 och 289. Detta gods kommer ursprungligen från hustru Ragna Brynjolfsdotter och hennes jordskifte med Lars Nilsson d ä (Bölja), farfar till Nils Tomasson..Källor
 1) Riksarkivet Åkersteins "Genealogiska tabeller"<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander